Algemene gebruiksvoorwaarden

Dit document is een vertaling van het Duitse origineel. Enkel de Duitse versie geldt als rechtsgeldig bindend.

§1 Voorwerp
swoopshare is een internetaanbod voor het opslaan van bestanden op het internet. Deelnemers kunnen bestanden inladen, alsook ingeladen bestanden downloaden.

§2 Gebruik
Het gebruik van swoopshare gebeurt als aangemelde of als niet-aangemelde deelnemer. Het aanmelden is gratis, vrijblijvend en kan op elk ogenblik door beide partijen worden beëindigd.

§3 Gedragswijze van de deelnemers
De deelnemer is de enige verantwoordelijke voor de door hem ingebrachte inhoud.

De deelnemer voert geen inhoud in die tegen het geldende recht of morele basisprincipes indruist of die rechten van derden schaadt.

De deelnemer verklaart zich akkoord de beheerder van deze website, alsook diens werknemers vrij te stellen van aansprakelijkheidsclaims, financieel verlies, schade of kosten, die door een gebruikmaking door derden op grond van een onwettig gebruik van de dienst door de deelnemer werd veroorzaakt.

§4 Handelswijze van de exploitant
De exploitant behoudt het recht een bepaalde inhoud zonder voorafgaande aankondiging te blokkeren en gebruikersrekeningen te deactiveren, indien een inbreuk tegen deze gebruiksvoorwaarden wordt vastgesteld.

Bij inbreuk tegen geldende wetten heeft de exploitant het recht om opgeslagen informatie aan de bevoegde overheidsinstanties door te geven.

§5 Verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid
De exploitant is enkel verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud op de website. De exploitant doet uitdrukkelijk afstand van de verantwoordelijkheid voor de inhoud die door de deelnemers is opgesteld. Hij is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van andere homepages die via de geplaatste links worden bereikt. Hetzelfde geldt voor de op de website geplaatste reclame-inhoud.

Aansprakelijkheid voor schadevergoeding is pas van toepassing bij opzettelijke of grove nalatigheid. De exploitant is niet aansprakelijk voor indirecte schade, uit een schadegeval voortvloeiende verdere schade of atypische schade van eender welke aard. Dit geldt ook voor het vergoeden van verloren winst, verloren gebruiksmogelijkheid of immateriële waarden.

De exploitant verbindt er zich toe de aangeboden dienstverlening ononderbroken aan te bieden. Niettemin kan de constante beschikbaarheid van de dienstverlening niet worden gegarandeerd. Er bestaat geen enkele aansprakelijkheid betreffende de constante bruikbaarheid.

§6 Slotverklaring
Indien één of verschillende van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zouden worden, dan moet de huidige bepaling worden vervangen door één die geldig en uitvoerbaar is en die het nagestreefde doel van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven van kracht.

Deze handelsvoorwaarden, evenals de andere betrekkingen tussen de exploitant en de deelnemer zijn onderworpen aan het Duitse recht. De bevoegde rechtbank is die van Radolfzell am Bodensee.

Stand: 01.01.2007